Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.465.089,95€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 180165.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 05-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 12-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία

Όροι Διακήρυξης

Τεύχος Μελέτης

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

ΤΕΥΔ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΗΜ TEYXH

ΗΜ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΤΕΥΧΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο