Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για µία ή για περισσότερες ομάδες, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 41/2018 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  258.540,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και πιστώσεις του Δήμου Αμαρουσίου (ίδιοι πόροι) και συγκεκριμένα από τον κωδικό Κ.Α. 62-7132.001 και πιο συγκεκριμένα το ποσό των 155.000€ θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το υπόλοιπο ποσό των 103.540,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 68658) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΚΒΖΩΨ9-ΚΣΝ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΨΙΥΩΨ9-ΣΑ2

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο