Περιληπτική Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα πλαίσια των συγκεκριμένων προσκλήσεων του προγράμματος HORIZON EUROPE όπως αυτές ανακοινώθηκαν για την περίοδο 2021-2022, καθώς και προσκλήσεων του προγράμματος DIGITAL EUROPE για την ίδια περίοδο»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων

Α/Α

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΣυντελεστής Βαρύτητας
Α.Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου25%
Α.1Κατανόηση Ειδικών απαιτήσεων, ιδιαιτερότητες, στόχου και αντικειμένου του Έργου15%
Α.2Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του Έργου – Ειδικές συνθήκες και πλαίσιο ανάλυσης των «ΟΔΠ»10%
ΒΠροσφερόμενες Υπηρεσίες30%
Β.1Πληρότητα/ ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Παραδοτέων15%
Β.2Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιών – Οργάνωση Παραδοτέου15%
ΓΟμάδα Έργου45%
Γ.1Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου – Συνοχή Ομάδας Έργου10%
Γ.2Στελέχωση και καταλληλότητα του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή του20%
Γ.3Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου – Διάρθρωση ειδικοτήτων και ρόλοι15%

 

στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα πλαίσια των συγκεκριμένων προσκλήσεων του προγράμματος HORIZON EUROPE όπως αυτές ανακοινώθηκαν για την περίοδο 2021-2022, καθώς και προσκλήσεων του προγράμματος DIGITAL EUROPE για την ίδια περίοδο»

Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 19/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €)

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 144208) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 14η Ιανουαρίου 2022 Ώρα 15:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.. Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 60.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 1200,00 ευρώ (χίλια διακόσια ευρώ).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι οκτώ (8) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ήτοι κατά οκτώ (8) μήνες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188).

(Κωδικός NUTS: EL 301)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΙΡΙΔΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κ ΙΡΙΔΑ 64ΧΘΩΨ9-Μ7Θ

Διευκρινιστική απάντηση 30/12/2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο