Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές – πολιτιστικές κ.λ.π. εκδηλώσεις»

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία, στο σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές – πολιτιστικές  κ.λ.π. εκδηλώσεις», συνολικού προϋπολογισμού € 72.974,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 23/2021 τεχνική μελέτη της Επιχείρησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της Επιχείρησης, στον 1ο όροφο του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου, επί της οδού Βασ. Σοφίας, αριθ. 85, Τ.Κ. 15124, με την υποβολή κλειστών προσφορών, ήτοι την 08-06-2021, ημέρα Τρίτη από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ.  (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), εκτός και αν η υποβολή των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά το πέρας της ώρας αυτής.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Προσφορές με τηλεομοιοτυπία (Fax) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές, εν όψει διασφάλισης συνθηκών ισότιμου συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Για πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης με τα συνοδευτικά παραρτήματα αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8056314-315).

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία (1) προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε πακέτο εργασιών και συνολικά για όλα τα πακέτα εργασιών-παραδοτέα της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31-12-2021 από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας.

ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης: 6ΓΠ3465ΤΒΞ-458

ΚΗΜΔΗΣ Αναλυτικής Διακήρυξης: 21PROC008682254 2021-05-28

Σχετικά Αρχεία

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΧΟΣ-ΦΩΣ 2021 ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΑΔΑ 2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ- ΗΧΟΣ ΦΩΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο