ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%

ήτοι συνολικού ποσού ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (86.800,00€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 186675) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Επισυνάπτονται αρχεία :

ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης :  9Π0Σ465ΤΒΞ-ΠΥΞ

ΑΔΑ Όρων Διακήρυξης :9Λ0Γ465ΤΒΞ-7ΩΖ

ΑΔΑΜ Όρων Διακήρυξης : 23PROC012390005

Μετάβαση στο περιεχόμενο