Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές – Ευρωεκλογές 2014

Print Friendly, PDF & Email

22/05/2014_105066
Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 – Συγκέντρωση και μετάδοση αποτελεσμάτων.

21-05-2014_20839
Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή 25 Μαΐου 2014: α) των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και β) των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

20-05-14_102109
Διενέργεια επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014.


20-05-14_103052
Πρόγραμμα ψηφοφορίας των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου 2014.


20-05-14_103072
Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014


20-05-14_103066
Επισημάνσεις αναφορικά με την ομαλή διεξαγωγή των Ευρωεκλογών και των επαναληπτικών Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 25ης Μαΐου 2014.Κυριακής.


15-05-2014_100505
Δοκιμή λειτουργίας του συστήματος μετάδοσης αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης Μαίου 2014


15-05-2014_100500
Υπεύθυνοι για τη μετάδοση των Εντύπων Μετάδοσης Αποτελεσμάτων.


14-05-2014_102132
Διενέργεια Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 – Συγκέντρωση και μετάδοση αποτελεσμάτων.


14-05-2014_98402
Οδηγίες για την υλοποίηση της αναμετάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου.


14-05-2014_99220
Διενέργεια Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 – Συγκέντρωση και μετάδοση αποτελεσμάτων.


14-05-2014_19702
ʼφιξη δικαστικών αντιπροσώπων.


13_05_2014_19514
Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014


13_05_2014_19500
Εκλογείς που μεταδημότευσαν και δεν έχουν συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους.


13-05-2014_96294
Γνωστοποίηση περί ομαλής έναρξης και διεξαγωγής της ψηφοφορίας12-05-2014_96490
Γνωστοποίηση των ανακηρυχθέντων συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

12-05-2014_96264
Ονόματα και Εμβλήματα κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, των οποίων οι συνδυασμοί υποψηφίων μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 214 ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 66/2014 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.


12-05-2014_96292
Ανοιχτοί Δήμοι το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαΐου 2014 (δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές) καθώς επίσης το Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Μαΐου 2014 (Επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές και Ευρωεκλογές).


12-05-2014_97319
Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.


12-05-2014_Αρ_Φυλλου_1197
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου, για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


12-05-14_96892_966862
Διαδικασία συλλόγης των απολεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις επικείμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης και 25ης Μαϊου καθώς και στις Ευρωεκλογες της 25ης Μαϊου 2014


12-05-14_97293
‘Γνωστοποίηση αποφάσεων καθορισμού εκλογικών τμημάτων της Β’ Εκλογικής Περιφέρειας


12-05-2014_97288
‘Γνωστοποίηση αποφάσεων καθορισμού εκλογικών τμημάτων της Εκλογικής Περιφέρειας του Νομού Αττικής’


12-05-2014_19223
Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014


11_05_2014_19007
Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στις επικείμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου καθώς και στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.


11-05-2014_19013
Ανάρτηση αφίσας ευρωεκλογών Μαΐου 2014


11-05-2014_19216
Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014


11-05-2014_19024 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014


11-05-2014_19012
Ανάρτηση Αφίσας


09_05_2014_15960
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου, για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

09-05-2014_18914
«Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014»


09-05-2014_19014
Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014.


08-05-2014_51023
Μέτρα για την εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, κατά τη διενέργεια των Εκλογών της 18ης και 25ης Μαϊου 2014, για την ανάδειξη των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών και την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

08-05-2014_18668
Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 «ν.3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’ (Α΄ 87).»


08-05-2014_18667
Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής άρθρου 23 του ν.3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’ (Α΄ 87).


08-05-2014_18663
‘ʼσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν ή θα βρίσκονται στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου 2014. (ν. 1427/1984).’


08-05-2014_18672
‘Kαθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου της 24ης Μαΐου 2014’.


07-05-2014_18464
‘Εκπτώσεις εισιτηρίων σε δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς κατά τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014 και τις επαναληπτικές τους καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.’

06-05-2014_18204
Πιστοποιητικά για εκλογική χρήση


06-05-2014
Υπόδειγμα Ψηφοδελτίων Περιφεριακών Εκλογών


06-05-2014
Υπόδειγμα Ψηφοδελτίων Δημοτικών Εκλογών 2014


03-05-2014 _17999
Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014


02-05-2014 _17780
Υπολογισμός αριθμού υποψηφίων και από τα δύο φύλα


02-05-2014 _17760
Ανακήρυξη συνδυασμών


02-05-2014 _17759
Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειας τους


02-05-2014_17758
Ανοιχτοί Δήμοι το Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαϊου 2014


02-05-2014_17777
Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014


30-04-2014_88442
Καθορισμός εκλογικών τμήματων και καταστημάτων ψηφοφορίας Β’ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 καθώς και τις τυχόν επαναληπτικές και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου της 25ης Μαϊου 2014


29-04-2014 _17110
Νέες ρυθμίσεις για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

28-04-2014 _16959
Αποστολή αποφάσεων ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014

28-04-2014 _86836
Παραλαβή Εκλογικού Υλικού


28-04-2014 _16958
Τροποποίηση ΥΑ για τη μορφή και τις διαστάσεις ψηφοδελτίων των δημοτικών εκλογών


25-04-14_16712
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΕΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ


24-04-14_16448
ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΥΠΗΚΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ


24-04-2014 _16449
Παραλειφθέντες εκλογείς


24-04-2014 _16533
Υποχρεώσεις δημοτικών υπηρεσιών ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και τυχόν επαναληπτικών


24-04-2014 _16465
Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014


24-04-2014 _16449
Παραλειφθέντες εκλογείς


23-04-2014 _16128
Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014


22-04-2014 _16058
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας


22-04-2014 _16225
Οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014


17-04-2014 _B251
Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2014,που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις


17-04-2014 _15757
Εκλογικοί κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2014


17-04-2014 _15641
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών


17-04-2014 _15640
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών


16-04-2014 _15322
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.10930/13/3/2014 (Β΄646) απόφασης «Ορισμός μορφής και διαστάσεις ψηφοδελτίων


16-04-2014 _15338
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές


15-04-2014 _15027
Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014


15-04-2014 _14587
Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή


14-04-2014 _14955
Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών


11-04-2014 _42555
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.


07-04-2014 _13899
Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014


04-04-2014 _1025
Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.


04-04-2014 _13704
Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2014, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.


04-04-2014_13703
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές


01-04-2014_13146
Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών Περιφερειακών αρχών


31-03-2014_13285
Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014


31-03-2014_13109
Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων
στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.


31-03-2014_3597
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία, για την εκλογή των Δημοτικών αρχών


28-03-2014_12655
Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014


18-03-2014_11330
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.3599/31.01.2014 (Β΄222) απόφασης «Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014


17-03-2014_11098
Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών.


14-03-2014_10852
Κατάργηση διατάξεων των νόμων 3838/2010 και 3870/2010


14-03-2014_10812
Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου


13-03-2014_10474
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.


12-03-2014_10191
Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.


10-03-2014_9850
Ετεροδημότες νέοι εκλογείς (18 ετών)


10-03-2014_9836
Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014


07-03-2014_8141
Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών του Μαϊου 2014.


28-02-2014_8430
Παράταση προθεσμίας για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2014


28-02-2014_8428
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4239/2014.


28-02-2014_8425
Καθορισμός του τύπου των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.


31-01-2014_3605
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις Δημοτικές εκλογές.

31-01-2014_3604
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία, για την εκλογή των Περιφερειακών αρχών.

31-01-2014_3600
Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


31-01-2014_3599
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.


31-01-2014_3598
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις Περιφερειακές εκλογές.


31-01-2014_3596
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.


20-01-2014_1833
Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Μάιο 2014.


20-01-2014_1832
Αρμοδιότητες διπλωματικών αρχών στις όμορες με την Ε.Ε. χώρες, ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2014


20-01-2014_1831
ʼσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους νέους εκλογείς που γεννήθηκαν το έτος 1996


20-01-2014_1830
Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014


20-01-2014_1829
Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014

Μετάβαση στο περιεχόμενο