Δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας

Print Friendly, PDF & Email

”Δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας” 

Αντικείμενο του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και του Νομικού του Προσώπου ”Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.” , συνολικού προϋπολογισμού  207.378,60  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 17253) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 .

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΜΠΝΩΨ9-ΡΗΓ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: Ψ4ΥΨΩΨ9-Σ2Ι

Μετάβαση στο περιεχόμενο