ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α”

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής του ποσοστού έκπτωσης για κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β και Γ  και τη χαμηλότερη τιμή  των προς προμήθεια ειδών για την ΟΜΑΔΑ Δ και Ε, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 20/2023 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 2.812.698,11€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 284430) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29η του μηνός Ιανουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ προκήρυξης: 23PROC014054706
ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου: 23PROC014054929
ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 9Ω5ΞΩΨ9-ΦΨΖ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 5
10.1 – ΕΕΕΣ 114887_Σ.34115_27-12-23
espd-request-v2-6.zip

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
21 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ 3329 Σ.783 10-01-24
24_1 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΗΔΗΣ 4266_Σ_1147_15-01-24
31 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ 7177_Σ_2069_24-01-24

Μετάβαση στο περιεχόμενο