Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών», ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό διαγωνισμού 284376, και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ (171.073,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (212.130,52 €) σύμφωνα με την 21/2023 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 17η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

3 – ΜΕΛΕΤΗ 21.2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 08_12_2023

10 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΕΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

11 – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΟΙΧΤΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_(6ΙΛ3ΩΨ9-Φ69)

espd-request-v2.pdf

espd-request-v2 zip

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο