ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Print Friendly, PDF & Email

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% : € 59.930,00

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% : € 74.313,20​

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 157185) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

και ώρα 16.00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΔΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΕΔΡΩΝ

espd-request-v2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο