Διακήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια φορητών υπολογιστών»

Print Friendly, PDF & Email
Διακήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια φορητών υπολογιστών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της προμήθειας.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  13.392,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 43279) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 20η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΦΣΙΩΨ9-ΞΛΚ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω81ΦΩΨ9-Ψ7Υ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο