Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Παντοπωλείου και Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Παντοπωλείου και Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», με κριτήριο ανάθεσης

 1. Η προμήθεια για τα είδη των παρακάτω ομάδων θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή):

Η κατακύρωση της προμήθειας  για την ομάδα 1 είδη αρτοποιείου, θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

 1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη:

της ΟΜΑΔΑΣ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ,

της ΟΜΑΔΑΣ 3  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ,

της ΟΜΑΔΑΣ 5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.

3.Για τα είδη της ομάδας 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ :

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της Ομάδας 4.Είδη Παντοπωλείου, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 4.1 και 4.2:

4.1 Της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή):

της υποομάδας 4.1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13 % εκτός των παρακάτω προϊόντων – ειδών :

 • ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63 gr,
 • ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 5ltr ΕΧΤRΑ,

της υποομάδας 4.5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 24 %

της υποομάδας 4.6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13 % ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ

της υποομάδας 4.7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ εκτός του παρακάτω προϊόντος –  είδους :

 • Ελαιόλαδο 5 λίτρων extra

της υποομάδας  4.8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  με ΦΠΑ  24% ΚΑΠΗ

της υποομάδας 4.9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ με ΦΠΑ 13% ΚΑΠΗ

4.2 και της πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής του μεγαλύτερου ποσού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα προϊόντα – είδη:

4.2.1 της υποομάδας 4.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13 % ΤΑ ΕΙΔΗ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

 • ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 53-63 gr,
 • ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 5ltr ΕΧΤRΑ,

της υποομάδας 4.2 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13%  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ των παρακάτω προϊόντων – ειδών :

 • ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κιλού,
 • ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1000gr),
 • ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓ/ΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟΥ
 • ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ

της υποομάδας 4.3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ των παρακάτω προϊόντων – ειδών :

 • ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κιλού,
 • ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1000gr),
 • ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓ/ΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟΥ
 • ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ

 

της υποομάδας 4.4 ΓΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ με ΦΠΑ 13% του παρακάτω προϊόντος είδους:

 • ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 55-60 gr,

της υποομάδας 4.7 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% Γεύμα Αγάπης του παρακάτω είδους :

 • Ελαιόλαδο 5 λίτρων extra

Η τιμή της περίπτωσης 4.2 προκύπτει από το επιμέρους άθροισμα, για κάθε είδος (ανάμικτα λαχανικά κατεψυγμένα 1 κιλού, αρακάς κατεψυγμένος 1000 gr, αυγά ωοσκοπημένα 53-63 gr, ελαιόλαδο 5 ltr extra, φασολάκια στρογ/λα κατεψυγμένα 1 κιλού και σπανάκι κατεψυγμένο, συσκευασία 1 κιλού ) από το γινόμενο της υπό προμήθεια ποσότητας του κάθε είδους, αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης του κάθε είδους, του οικονομικού φορέα, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 5/2022 μελέτη του νομικού προσώπου “ΟΚΟΙΠΑΔΑ” του Δήμου Αμαρουσίου.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πενήντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (439.051,18€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (496.347,08  €)  και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του νομικού προσώπου “ΟΚΟΙΠΑΔΑ” του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 160374) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022  και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 22PROC010604807

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΩ42ΩΨ9-ΖΜΘ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022

espd-request-v2(7)

espd-request-v2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

27/05/2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

20/6/2022

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο