ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΕΚ 4203/Β΄/ 2018

Print Friendly, PDF & Email

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού́ Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203 Β΄/ 2018) και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 175/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, (ΑΔΑ: 6ΕΨΗΩΨ9-Χ9Κ) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», αναρτάται, στην ιστοσελίδα του Δήμου για διάστημα δέκα (10) ημερών, η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση προς τον βασικό μελετητή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΒΑΣΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Επισυνάπτεται προς ανάρτηση και η υπ΄ αριθμόν 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΟΕ 175_2022_6ΕΨΗΩΨ9-Χ9Κ

Μετάβαση στο περιεχόμενο