Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ2/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

    Ένας (1)  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου για τα Μ.Ε. (1.3),   

Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου για τα Μ.Ε. (4.1),

    Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγων και

    Σαράντα (40) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

    Η σύναψη  των συμβάσεων θα έχουν οκτάμηνη (8) διάρκεια.

    Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  Τρίτη  28/11/2023

    Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και Πέμπτη 7/12/2023

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@maroussi.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

    Δήμος Αμαρουσίου

    Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι,

    απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της

    Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού.

    Σχετικά Αρχεία:

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2023

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (10-06-2021)

    ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ)

08/01/2024

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2 2023*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 104*


*ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18/01/2024:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2 2023 ΟΡΘΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2023 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 104 ΟΡΘΗ

 

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Επισήμανση Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο