Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατέθεσε ο Γ. Πατούλης τις θέσεις της ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις»

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Βελτιωτική η προσπάθεια του Υπουργείου αλλά εκκρεμούν ζητήματα που αν δε λυθούν, θα είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Την πλήρη απόσυρση της παραγράφου  9, που αφορά τροποποιήσεις της του  άρθρου 221 του Ν.4412/2016, περί συγκρότησης των επιτροπών για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων ζήτησε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ  Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της κατάθεσης των θέσεων της Ένωσης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Όπως υπογράμμισε ο Γ. Πατούλης είναι αναγκαίο να αποσυρθεί εντελώς η επίμαχη διάταξη, προκειμένου να επαναδιατυπωθεί, συμπεριλαμβάνοντας τις προτάσεις της ΚΕΔΕ.

«Οι προτάσεις του Υπουργείου είναι μεν βελτιωτικές, αλλά δεν επιλύουν τα προβλήματα  που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν πραγματικά είναι στόχος της κυβέρνησης η υλοποίηση έργων σε τοπικό επίπεδο, είναι καθοριστικής σημασίας η τροποποίηση των επίμαχων άρθρων με βάση τις προτάσεις μας».

«Θέλουμε διαφάνεια στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων, αλλά όχι εις βάρος της ταχύτητας και της ευελιξίας. Οι βελτιωτικές αλλαγές είναι απαραίτητες έτσι ώστε να μην χάνεται πλέον ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια που προορίζονται για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Σχετικά με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 79 του ν/σ η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι αν και αποτελούν βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου, που διατυπώθηκαν μέσα από τη συνεργασία της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας.

Πέραν των συγκεκριμένων διατάξεων επί του σχεδίου νόμου η ΚΕΔΕ εμμένει στις προτάσεις της περί γενικότερων τροποποιήσεων του Ν.4412/2016, όσον αφορά σε θέματα κυρίως ανάθεσης και υλοποίησης δημοτικών έργων, με δεδομένη την υποστελέχωση των δήμων και συγχρόνως την αναγκαιότητα άμεσης απορρόφησης κονδυλίων και υλοποίησης έργων αναγκαίων για τους πολίτες.    

Επιπλέον λόγω περιορισμένου αριθμού τεχνικών υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού ζητά να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη που ορίζει: ότι στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ο διαχειριστής του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων, μελετών και λοιπών υπηρεσιών (που θα ορίζεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία) να μην συμμετέχει στην επιτροπή διαγωνισμού της συγκεκριμένης σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι στο κατάλογο των αλλαγών που κατέθεσε μέσω του σχετικού υπομνήματος της ΚΕΔΕ ο Γ. Πατούλης περιέχεται και αίτημα να απαλειφθεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 81, με την οποία περιορίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατ’ ανώτατο όριο στο 25% της συνολικής επιφάνειας.

Η διαμόρφωση των σχετικών θέσεων οι οποίες κατατέθηκαν στη βουλή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δ. Σ. της ΚΕΔΕ το οποίο   πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.  

        Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος της ΚΕΔΕ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Κ.Ε.Δ.Ε.)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Η ΚΕΔΕ έχει κατ’ επανάληψη εκφέρει τις απόψεις της σε συναντήσεις με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, επί θεμάτων εφαρμογής του Ν.4412/2016 και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, μελετών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

 

Επί των συγκεκριμένων διατάξεων που έχουν συμπεριληφθεί στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου στο άρθρο 79 αυτού, η άποψη της ΚΕΔΕ είναι η εξής:

  1. Ως προς τις παρ. 7 & 8 του άρθρου 79 του ν/σ η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι αν και αποτελούν βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου, που διατυπώθηκαν μέσα από τη συνεργασία της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης και ειδικότερα:

(α) όσον αφορά στην παρ. 7 να απαλειφθεί εντελώς η προϋπόθεση της προηγούμενης διαδικασίας για εγγραφή οικονομικών φορέων στο μητρώο, όταν πρόκειται για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους και  

(β) όσον αφορά στην παρ. 8 να συμπεριληφθεί και τροποποίηση των διατάξεων περί προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, ως εξής:

«H παράγραφος 1.α. του άρθρου 100 του Νόμου 3852\2010 όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: “Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι σύνδεσμοι Δήμων, τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αναπτυξιακές Α.Ε. Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε., ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., ή μεταξύ τους, ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων μπορεί να ανατίθεται σε συμβαλλόμενο η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου στο σύνολό του, με τους όρους που σ’ αυτήν αναφέρονται  ως κοινή αφετηρία. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 100 του Νόμου 3852\2010 όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η συμμετοχή του κάθε συμβαλλόμενου μέλους στην Προγραμματική Σύμβαση μπορεί κατ’ ελάχιστον να αφορά μόνο τη συμμετοχή του στο Όργανο Παρακολούθησης της εφαρμογής της (Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης).  Το Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της θα πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στις προγραμματικές συμβάσεις καθώς και οι αρμοδιότητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.

γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.”

 

  1. Ως προς την παρ. 9, που αφορά σε τροποποιήσεις της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, περί συγκρότησης των επιτροπών για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων, πρέπει να αποσυρθεί εντελώς και να επαναδιατυπωθεί, συμπεριλαμβάνοντας τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, όπως έχουν διατυπωθεί στη τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και έχουν αποτυπωθεί σε αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν και αφορούν ιδίως:

 

  1.   Τροποποίηση της περ. (ββ) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σχετικά με την εκπροσώπηση της Τ.Α. στις Επιτροπές Διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, ως κάτωθι: «ββ)          Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄
  2. Την αναστολή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για έργα έως 5.548.000 € (χωρίς το ΦΠΑ).
  3. Οι κληρώσεις των μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να διενεργούνται σε επίπεδο Αναθέτουσας Αρχής για έργα, μελέτες και υπηρεσίες κάτω των ορίων όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και χωρίς τους περιορισμούς:
  • του άρθρου 5 της παρ.3 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ4841/Β΄/29-12-2017) και
  • του άρθρου 3 της παρ. 2i της Υπουργικής Απόφασης με αρ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ4841/Β΄/29-12-2017) λόγω μικρού αριθμού τεχνικών υπαλλήλων στις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και μόνο για τις ανωτέρω προτεινόμενες κληρώσεις και όχι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
  1. Λόγω περιορισμένου αριθμού τεχνικών υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη που ορίζει: ότι στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ο διαχειριστής του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων, μελετών και λοιπών υπηρεσιών (που θα ορίζεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία) να μην συμμετέχει στην επιτροπή διαγωνισμού της συγκεκριμένης σύμβασης.

 

Πέραν των συγκεκριμένων διατάξεων επί του σχεδίου νόμου η ΚΕΔΕ εμμένει στις προτάσεις της περί γενικότερων τροποποιήσεων του Ν.4412/2016, όσον αφορά σε θέματα κυρίως ανάθεσης και υλοποίησης δημοτικών έργων, με δεδομένη την υποστελέχωση των δήμων και συγχρόνως την αναγκαιότητα άμεσης απορρόφησης κονδυλίων και υλοποίησης έργων αναγκαίων για τους δημότες.    

 

Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις, όπως θα διατυπωθούν κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, θα πρέπει να δοθούν στην ΚΕΔΕ πριν την τελική ψήφιση τους.

 

Ως προς λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου η ΚΕΔΕ ζητά να απαλειφθεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 81, με την οποία περιορίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατ’ ανώτατο όριο στο 25% της συνολικής επιφάνειας.

 

 

Σχετικά αρχείαΣτην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατέθεσε ο Γ. Πατούλης τις θέσεις της ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις»

Μετάβαση στο περιεχόμενο