”Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς  μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. ,συνολικού προϋπολογισμού 19.453,63 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Η ανάθεση της προμήθειας αυτής θα γίνει κατ’ εξαίρεση με απευθείας ανάθεση λόγω επείγουσας ανάγκης, με κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα ανωτέρω είδη Παντοπωλείου τη χαμηλότερη τιμή, εκτός των: 1- ανάμεικτων λαχανικών, 2- Αρακά κατεψυγμένου, 3- Αυγών ωοσκοπημένων 4-Ελαιόλαδου 5-Φασολάκια στρογ/λά κατεψυγμένα του 1 κιλού όπου το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στο σύνολο των ειδών της προμήθειας

 

Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς  ΑΔΑ7ΠΧ6ΩΨ9-62Κ

Μετάβαση στο περιεχόμενο