ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  των ετών 2018-2019  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής:

 1.  

στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%

 

 

 1.  

στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 2.1.* και 2.2.**

 

2.1.*

της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής  στο σύνολο  της  ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟΥ με Φ.Π.Α. 13%:

 

 

 

 

 

2.2.**

και του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραια μορφή επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας (ήτοι Περιφέρεια Αττικής) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’), για το υπό προμήθεια είδος (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ με Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών: 72532) της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  με Φ.Π.Α. 13% (ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ)

 

 

Σημείωση

Η τιμή της περιπτώσεως 2.2.** προκύπτει από το γινόμενο της υπό προμήθεια ποσότητας του είδους, επί την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού του είδος, αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης για το  είδος, του οικονομικού φορέα.

Παράδειγμα περίπτωσης που δίδεται ποσοστό έκπτωσης σε ακέραια μορφή 10% θα προκύπτει:

6.900 x 5,29 = 36.501,00

36.501,00  –  36.501,00 10%  

36.501,00  – 3.650,10 

32.850,90

 

 

 

 

 1.  

η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραια μορφή επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους 

 1. ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 1.000 gr “Ελιά νεαρου ζώου” Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 5218 και
 2. ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΟΣΤΑ “ΜΠΡΙΖΟΛΑ” ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 1.000 gr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 5608  ή  ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ “ΜΠΟΥΤΙ” ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 1.000 gr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 5651)

την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας (ήτοι Περιφέρεια Αττικής) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’), για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Γ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΕΙΟΥ – ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ

 

 

 

 1.  

η οποία προκύπτει από  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραια μορφή επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του  είδους  (ήτοι: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΝΤΟΣΘΙΑ (ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Τ. 65% Α ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΊΠΟΥ 1.750 gr  Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 5703) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας (ήτοι Περιφέρεια Αττικής) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’), για το είδος της ΟΜΑΔΑΣ  Δ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

 

 

 

 1.  

η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραια μορφή επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους: 

 1. ΚΑΡΟΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 1109,
 2. ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 1111,
 3. ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΙΑ 1kgr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 1128,
 4. ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 1133,
 5. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ    ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1  kgr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 2211,
 6. ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1  kgr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 2239,
 7. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1  kgr Κωδ. Δελ. Πιστ. Τιμών : 2257

την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας (ήτοι Περιφέρεια Αττικής) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’), για τα είδη της ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ.

                                                                      

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμόν 4 /2019 μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού και αξιοποίησης Πόρων

Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 684.000,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%  και  βαρύνει  τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 60-7341.015 για τα έτη 2019-2020 και θα καλυφθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  των ετών 2018-2019».

Ο διαγωνισμός (µε αύξοντα αριθμό συστήματος 74780) θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30η του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00µ.µ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω2ΩΧΩΨ9-ΥΧ6

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 9ΟΧ7ΩΨ9-ΛΚ1

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο