«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών – Αδρανών Υλικών»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών – Αδρανών Υλικών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών – Αδρανών Υλικών», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 17 /2017 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής η οποία είναι ενσωματωμένη στην διακήρυξη.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  64.734,82 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 17η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΑΦΤΩΨ9-ΨΨ6

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 17PROC001624325

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΗΩΒΩΨ9-ΑΣΡ

 

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο