Προμήθεια εντύπων και καλλιτεχνικής δημιουργίας(φυλλαδίων – αφισών – καρτών – προσκλήσεων, κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και καλλιτεχνικής δημιουργίας(φυλλαδίων –  αφισών – καρτών – προσκλήσεων, κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε (34.395,00 €) ευρώ επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα και ογδόντα λεπτών (42.649,80€)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Προέδρου :       6ΧΥ5465ΤΒΞ-5ΗΚ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   Ω312465ΤΒΞ-37Μ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο