Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών

Print Friendly, PDF & Email

Περιληπτική  διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών».

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 7/2024 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  237.105,72€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 229.994,32 από ιδίους πόρους του Δήμου και με το ποσό των 7.111,40€ από την επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ/ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση Εθελοντικών Ομάδων.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 349874) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η του μηνός Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 192.573,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  3.851,46 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε το ήμισυ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να ξεκινήσει την προσκόμιση των ειδών σε δέκα (10) ημέρες και μέχρι το τέλος της διάρκειας της σύμβασης Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 132 και 201 του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 24PROC014697637

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 94ΗΞΩΨ9-8ΘΧ

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 37288/30-04-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών»

13/05/2024

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 37288/30-04-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών».

Μετάβαση στο περιεχόμενο