Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Κτηματογραφήσεις και τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια τμήματα των περιοχών Σωρός – Λάκκα Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 81528

Print Friendly, PDF & Email

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 3 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 9 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00π.μ.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο