Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ανοικτής γραμμής δημότη»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ανοικτής γραμμής δημότη», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 3η  Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       61Ψ5ΩΨ9-0Κ4

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   6811ΩΨ9-Π4Κ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο