Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – αδρανών υλικών»

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – αδρανών υλικών», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ (59.657,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (73.974,68 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η  Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       9ΟΟ9ΩΨ9-5Τ0

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   ΨΖΔ5ΩΨ9-Ζ9Μ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο