Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 9/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήματος Αστικού Πρασίνου.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  94.668,42  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και ΣΑΤΑ.

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 40635) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 9η του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7Τ9ΣΩΨ9-ΨΣ6

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΒΕΞΩΨ9-ΧΟ0

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο