«Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζει έμπρακτα όσους έχουν ανάγκη


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ξεκινά την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού ʼξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική ανασφάλεια και έκρηξη της ανεργίας, ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.


Μέσα από τη συνεργασία και τη συνένωση δυνάμεων,  δίνει την ευκαιρία σε ανέργους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να ασκήσουν οι ίδιοι επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, στηρίζει τις επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αξιοποιώντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών).


Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση
  • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων
  • Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι και άνεργες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός Μητρώου Ανεργίας, οι οποίοι είναι κάτοικοι του Δήμου Αμαρουσίου, που προέρχονται από τις κάτωθι ευπαθείς ομάδες:

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 45-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ /ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ στην οποία συμμετέχουν, ως συντονιστής η B & F Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ, η Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου ΑΕ ΟΤΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. και η ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ Α.Ε. Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.


Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.amarysia-artemis.gr/ και να απευθυνθούν στο Δήμο Αμαρουσίου.


Δ/νση: Β. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
           2ος όροφος, Μαρούσι
Τηλ.:  2132038247
Υπεύθυνη κα Κατερίνα Λαφιώτου
e-mail: katlaf@maroussi.gr


Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00 – 11:00


Οι κατάθεση αιτήσεων γίνονται έως 5 Νοεμβρίου του 2012 στην ανωτέρω διεύθυνση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο