Κλήρωση για ανάδειξη μελών (Υπαλλήλων) για συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών (αντικατάσταση)

Print Friendly, PDF & Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μαρούσι, 11/08/2015
Αρ. Πρωτ. 039039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη αντικατάστασης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 28/80 και την υπ’ αριθμ. 3373/390/1975 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου την 14η  του μηνός Aυγούστου  2015 ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών

Κορογιάννου Γεωργία
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/Β΄

Μετάβαση στο περιεχόμενο