Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ » , και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.      

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (144.855,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτών (179.620,20 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 55545) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  27η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευη και ώρα 17.00.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΑΕΕΩΨ9-7ΥΨ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΧΘΝΩΨ9-ΔΧ3

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο