Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ Γ. Ιωαννίδη και τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων Δ. Χαλικιά

Print Friendly, PDF & Email

Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ Γ. Ιωαννίδη και τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων Δ. Χαλικιά

Παρατηρήσεις – βελτιώσεις στο σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», το προσεχές σχολικό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ Γ. Ιωαννίδη και τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων Δ. Χαλικιά με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης στη συνοδευτική επιστολή του σημειώνει ότι «μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνίσταται στην εύρυθμη και διαρκώς ενισχυόμενη λειτουργία των κοινωνικών της δομών αλληλεγγύης και υποστήριξης των δοκιμαζόμενων οικογενειών, ιδιαίτερα στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την κοινωνία μας.

Αιχμή του δόρατος των δομών αυτών αποτελούν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων, καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημειώνει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η Αυτοδιοίκηση κατόρθωσε να καλύψει μεγάλο μέρος από τις συνεχώς διογκούμενες λόγω της οικονομικής κρίσης ανάγκες, χάρις στη συμβολή της  συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2014.

Ως εκ τούτου ζητά να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ για τη νέα δράση, οι οποίες συνίσταται στα εξής:

Πρώτον, να αρθεί ο περιορισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, ο οποίος σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70% της συνολικής δυναμικότητας της δομής, όπως προκύπτει από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

«Αυτός ο περιορισμός, υπογραμμίζει ο κ. Πατούλης, οδήγησε πέρσι στην προσφορά από τις δομές μόνο 91.656 θέσεων έναντι 98.188 θέσεων που προσφέρθηκαν το 2013. Παράλληλα σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των αιτήσεων στις 120.000 από 111.279 πέρσι, θα δημιουργηθεί εκ νέου θέμα, τόσο στην αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων που έχουν οι δομές μας να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες, όσο και αξιοποίησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης, ενώ χιλιάδες παιδιά θα βρεθούν εκτός προγράμματος».

Δεύτερον, σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά έγγραφα συμμετοχής θα πρέπει να ξεπεραστεί το πρόβλημα που ενδέχεται να ανακύψει με τις εγγυητικές επιστολές.

Τρίτον, αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής, η ΚΕΔΕ προτείνει να ισχύσει το προηγούμενο σύστημα χρηματοδότησης, κατά το οποίο, η καταβολή της πρώτης δόσης γινόταν με την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου, γιατί στην περίπτωση πιστοποίησης του 30%, θα προκαλέσει προβλήματα χρηματοδότησης και κάλυψης λειτουργικών δαπανών

Μετάβαση στο περιεχόμενο