Εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Print Friendly, PDF & Email

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέσπισε την υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της ανθεκτικότητας και στην ενίσχυση του βαθμού πυρασφαλείας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Στόχος είναι η προστασία της ζωής και της υγείας του κοινού, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και των ακινήτων με περιορισμό της συμβολής τους στην μετάδοση της φωτιάς. Σημαντικός παράλληλα στόχος του κανονισμού είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία του κοινού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πεδίο εφαρμογής

Αφορά οικόπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και βρίσκονται:

  • σε δάση, δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών είτε είναι δημόσιες είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές
  • σε πεδινές, χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές)
  • βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
  • βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων των ως άνω περιπτώσεων
  • μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν πρόσωπο στο άλσος. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.

Διαδικασία

Αναφέρεται ακόμη ότι η διαδικασία μελέτης κατά τις προβλέψεις του κανονισμού, περιλαμβάνει τρία στάδια:

α) την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου

β) τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών

γ) δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Όσον αφορά στη τυχόν απαίτηση κοπής δέντρων εντός ιδιωτικών ακινήτων, διευκρινίζεται ότι εφόσον πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Που υποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα;

Αφού συνταχθεί η Τεχνική έκθεση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία να δηλώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συντηρεί τον καθορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η έκθεση του αρμόδιου Τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του κάθε ιδιοκτήτη, καθώς και τα στοιχεία του θα υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Οι έλεγχοι
Οι έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή επιτροπή του Δήμου, μέσα στην αντιπυρική περίοδο δειγματοληπτικά, σε ποσοστό ανάλογο της επικινδυνότητας του ακινήτου και αφορούν αποκλειστικά στη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων της τεχνικής έκθεσης όπως δηλώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Οι παρατάσεις
Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι παρατάσεις που έχουν δοθεί. Συγκεκριμένα:

α) η εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και υποβολή τεχνικής έκθεσης, έως 10/05/2024

β) η λήψη μέτρων και υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως την 10/06/2024

γ) για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως την 26η/05/2024

Οι ανωτέρω χρονικές προθεσμίες προσαρμογής δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση που εντός αυτών ζητηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο όπου βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα, ή γίνει αλλαγή της χρήσης του ή γίνει ανακαίνισή του κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό.

Κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συνημμένα: 

α) Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

β) Η σχετική Εγκύκλιος για την εφαρμογή του κανονισμού

Γ) Παράταση προθεσμιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 38701_1172 ΦΕΚ 2194 _ 10-4-2024

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΕΝ)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο