Δημοσίευση πρόχειρου Διαγωνισμού για εργασίες κλαδέματος πολύ υψηλών δένδρων

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι οι εργασίες κλαδέματος πολύ υψηλών δένδρων  συνολικού προυπολογισμού 24.108,00€  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
 
 
Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014,με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ.  και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
 
Η αναλυτική διακήρυξη του Διαγωνισμού ΑΔΑ:7Ι8ΩΩΨ9-6ΓΨ
 
Η περιλητική διακήρυξη του Διαγωνισμού ΑΔΑ:Ω3Β8ΩΨ9-0ΔΔ
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο