Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια δένδρων, θάμνων, εποχιακών φυτών, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικη άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά ομάδα ή και στο σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, της προμήθειας με τίτλο: ” Προμήθεια δένδρων, θάμνων, εποχιακών φυτών, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα”.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 22.950,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 28η του μηνός Νοεμβριου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από τη αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά στη Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα,15124 Μαρούσι, Γραφείο Πρωτοκόλλου.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από τον Δήμο το αργότερο μισή ώρα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7ΒΘΝΩΨ9-ΧΙΘ
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ: ΩΓΛ4ΩΨ9-6Υ8

Μετάβαση στο περιεχόμενο