Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για εργασίες καθαρισμού – συντήρησης κλιματιστικών μονάδων δικτύου ψύξης-θέρμανσης δημαρχιακού μεγάρου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι οι εργασίες καθαρισμού – συντήρησης κλιματιστικών μονάδων δικτύου ψύξης-θέρμανσης δημαρχιακού μεγάρου, συνολικού προϋπολογισμού  97.723,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 26218) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  25η του μηνός Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   6ΠΖΓΩΨ9-ΑΕΑ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   Ω99ΒΩΨ9-Τ34

Μετάβαση στο περιεχόμενο