ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.

Print Friendly, PDF & Email

Συνοπτικός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.201.6/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”», με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 28/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00 €) και θα καλυφθεί από Πρόγραμμα χρηματοδότησης από το πράσινο ταμείο.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 135177) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 30η Ιουλίου 2021 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021  και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC008932482

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΠΜΔΩΨ9-ΞΤΕ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο