Δημοσίευση Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2.405.456,44€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (2.982.765,99 €) και θα καλυφθεί από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 164086) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 19η Σεπτεμβρίου 2022 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 22PROC011097107

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 63ΜΑΩΨ9-ΙΤΛ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Μελέτη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

06/09/2022

AITHMA ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

13/09/2022

ΜΑΤΑΙΩΣΗ 470 AOE ΩΤ9ΗΩΨ92Ξ1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο