Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  89.334,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 18978) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28η του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω1ΣΠΩΨ9-3ΝΨ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης 66Δ1ΩΨ9-ΓΑΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο