ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.740.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 198476.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0 », το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 20107/09-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ. Το ποσό χρηματοδότησης είναι 2.240.000,00 € από τα οποία 2.180.000,00 € αφορούν στην παρούσα εργολαβία (1ο υποέργο) και 60.000,00 € σε δαπάνη για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (2ο υποέργο). Το υπόλοιπο ποσό των 560.000,00 € για την παρούσα εργολαβία θα βαρύνει τον Δήμο Αμαρουσίου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05 Μάϊου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνημμένα: Μελέτη, ΔιακήρυξηΠεριληπτική Διακήρυξη

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο