Απάντηση στην Περιφέρεια Αττικής

Print Friendly, PDF & Email

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΕ-ΒΑΑ

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε συνέχεια σημερινής ανακοίνωσης του Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ Αττική δια του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τα αποτελέσματα του 1ου Σταδίου Αξιολόγησης των Προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ), ο Δήμος Αμαρουσίου, οφείλει να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

 1. Οι Δήμοι του Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΒΤΑ) και, συγκεκριμένα, οι Δήμοι ΑΘΗΝΩΝ (με αλφαβητική σειρά) Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου,  Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης και  Φιλοθέης – Ψυχικού, είχαν προχωρήσει από τον Οκτώβριο του 2016 στην συγκρότηση «Εταιρικής Συνεργασίας» και, στην συνέχεια, στη σύσταση κοινής «Αστικής Αρχής» με την Επωνυμία «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών», για την συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής  και υπέβαλαν εμπρόθεσμα σχετική Πρόταση στο πλαίσιο της από 24-02-2017 Πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠ Αττική.
 2. Η τελευταία, ανακοίνωσε «Πίνακα Κατάταξης» των Προτάσεων των υποψηφίων Αστικών Αρχών στις  9-8-2017 (1ο στάδιο αξιολόγησης), δίδοντας στην Πρόταση του Βόρειου Τομέα Αθηνών βαθμολογία κάτω από τη βάση, απορρίπτοντας πρακτικά την Πρόταση.
 3. Ο Δήμος Αμαρουσίου, ενεργώντας ως Συντονιστής-Εταίρος της Αστικής Αρχής, υπέβαλε αίτημα στην ΕΥΔ του ΕΠ Αττική ζητώντας να λάβει γνώση στα ακόλουθα έγγραφα τα οποία μνημονεύονται στα «έχοντας υπόψη» της από 9-8-2017 επιστολής της, ήτοι:
  • του αναφερομένου «πρακτικού της οικείας επιτροπής αξιολόγησης» (από 7-5-2017), προκειμένου να λάβει πλήρη και σαφή γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας επί των κριτηρίων αξιολόγησης των υποβληθεισών Προτάσεων ΟΧΕ – ΒΑΑ και της αιτιολόγησης των κριτηρίων με βάση τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ Αττική
  • της απόφασης συγκρότησης της για πρώτη φορά  αναφερομένης «Επιτροπής Αξιολόγησης», δεδομένου ότι στην σχετική Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής και στον Οδηγό Εφαρμογής υποβολής Προτάσεων ΟΧΕ – ΒΑΑ δεν προβλεπόταν τέτοιο Όργανο.
 4. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δημοσιοποιείται έμμεσα για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο έγγραφο. Προκύπτει λοιπόν εύλογα το κρίσιμο ερώτημα της εκχώρησης  αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής σε τρίτο «Όργανο», με ποιο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, με ποιο ρόλο και πως διασφαλίστηκε η αμεροληψία των «εμπειρογνωμόνων» που την συγκρότησαν.
 5. Στην ταχύτατη ομολογουμένως αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής μέσω του σημερινού «Δελτίου Τύπου», γίνεται για πρώτη φορά επίσημα παραδεκτή η ύπαρξη αυτής της Επιτροπής. Είναι γνωστό στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ ότι η υπέρβαση των όρων της Πρόσκλησης αποτελεί συστημικό λάθος, το οποίο περιμέναμε την κοινοποίηση των εγγράφων που ζητήθηκαν για να πιστοποιήσουμε. Η σημερινή παραδοχή της Περιφέρειας δυστυχώς επιβεβαιώνει τους φόβους μας. Αναμένουμε όμως τα έγγραφα ώστε να προχωρήσουμε στις δέουσες ενέργειες, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
 6. Οι αναφορές στο Δελτίο Τύπου για τους «λόγους απόρριψης» της Πρότασης των Δήμων του Βόρειου Τομέα Αθηνών θα πρέπει να συνδέονται διαδικαστικά και στο επίπεδο της Αξιολόγησης από τα αρμόδια Όργανα που προβλέπονται στα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ με την επίδοση συγκεκριμένων κριτηρίων και την επαρκή αιτιολόγησή τους.
 7. Ενδεικτικά, σε σχέση με τα τέσσερα  πρώτα σημεία από τα οκτώ αναφερόμενα στο Δελτίο Τύπου της ΕΥΔ ΕΠ Αττική, σχολιάζονται τα ακόλουθα:
  • Σημείο 1: Αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου (με πηγή το «πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης» ότι «.. η «υπερβολική διάχυση» της περιοχής παρέμβασης, συνδέεται με τα διοικητικά όρια των Δήμων χωρίς να προσδιορίζεται χωρικά…».
  • Ταυτόχρονα, στο Σημείο 2, αναφέρεται ως αρνητικό το ότι «.. οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται να εστιάζουν σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης χωρίς να αποτυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και οι προσδοκώμενες επιπτώσεις αυτών σε όλη την περιοχή παρέμβασης..».
  • Θεωρούμε ότι η αρνητική βαθμολόγηση της Πρότασης του Βόρειου Τομέα με αυτή αιτιολόγηση είναι τουλάχιστον διερευνητέα,  προφανώς όχι μόνο από την Αστική Αρχή του Βόρειου Τομέα.
  • Επί της ουσίας πάντως, η οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης έχει «λειτουργικά» και όχι αμιγώς χωρικά χαρακτηριστικά (αστικές λειτουργικές περιοχές), βασιζόμενη κυρίως στις εξωστρεφείς και προηγμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που διακρίνουν τον Βόρειο Τομέα.
  • Ο Βόρειος Τομέας Αθηνών συμβάλλει στην «μητροπολιτικότητα» της Αττικής, με την συγκέντρωση και εγκατάσταση εξωστρεφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη διαχρονική επιλογή της «έδρας» πολυεθνικών επιχειρήσεων, την εξειδίκευση σε, πολιτιστικές, αθλητικές, ναυτιλιακές και ιατρικού περιεχομένου λειτουργίες και δραστηριότητες αλλά και στην ύπαρξη Ερευνητικών – Εκπαιδευτικών Φορέων που προάγουν την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα κ.λπ.
  • Στο Βόρειο Τομέα Αθηνών είναι εγκατεστημένες πάνω από 18.000 επιχειρήσεις (που δημοσιεύουν ισολογισμούς, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται μικρότερες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες). Ειδικότερα, στην περιοχή παρέμβασης της  ΟΧΕ/ΒΑΑ:
   • είναι εγκατεστημένο το 15,18% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες και  καταγράφουν το 38,7% του συνολικού Κύκλου Εργασιών των αντίστοιχων επιχειρήσεων της Αττικής,
   • αποτελεί  έδρα πολλών και μεγάλων εταιρειών του κλάδου «Μεταποιητικές βιομηχανίες», αφού καταγράφεται το 62,8% του κύκλου εργασιών του Κλάδου  μεταποίησης της Αττικής.
   • Αντίστοιχα καταγράφεται το  46,5% του κύκλου εργασιών των Επιχειρήσεων του κλάδου  «Κατασκευές», το 43,9% του κύκλου εργασιών του κλάδου  «Υγειά και κοινωνική μέριμνα» και το 43,4% του κύκλου εργασιών του κλάδου  «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» κ.ο.κ.
  • Τα όποια διοικητικά ή χωρικά «κενά» της περιοχής παρέμβασης που δημιουργούνται από τους Δήμους που δεν εντάσσονται (λειτουργικά, όπως παραδέχεται η «Επιτροπή Αξιολόγησης», σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας) στην περιοχή παρέμβασης, αίρονται από τις λειτουργικές επιχειρηματικές και παραγωγικές σχέσεις. Εν κατακλείδι, ο λειτουργικός προσδιορισμός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Βόρειου Τομέα Αθηνών οριοθετείται γύρω από βασικούς οδικούς άξονες, τις εμβληματικές αθλητικές (ΟΑΚΑ), εκθεσιακές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποδομές (Μουσεία και άλλα αστικά τοπόσημα) και τις ζώνες γενικής και ειδικής αναψυχής.
  • Σημείο 3: Εντοπίζονται στην Πρόταση αναφορές που «..δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ακτίνα χωρικής επιρροής της Πρότασης…». Αναφέρεται για παράδειγμα, η προσέλκυση ροών Κρουαζιέρας και η ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως αναγνωρισμένου προορισμού αναψυχής πολλαπλών δραστηριοτήτων (ΟΑΚΑ για αθλητικό τουρισμό, . Η προσέλκυση ροών κρουαζιέρας αναφέρεται ρητά στην Πρόταση στο «δίπολο» Κηφισιάς-Αμαρουσίου, με στόχο την ενιαία αξιοποίηση των διασυνδεόμενων αστικών, μουσειακών κ.λπ. υποδομών (σχετικές αναφορές και στα Σημεία 4 και 7 του Δελτίου Τύπου της Περιφέρειας). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Πρότασης αξιοποιείται το ιατρικό και υγειονομικό δυναμικό της Περιοχής μέσω της προώθησης του ιατρικού τουρισμού (με μεγάλα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία), ενώ οι εκκλησίες και τα μοναστήρια (κυρίως στην Πεντέλη), αποτελούν προορισμό θρησκευτικού τουρισμού.
  • Σημείο 4:  Αναφέρεται επίσης στο Δελτίο Τύπου (με πηγή το «πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης» ότι «.. η προτεινόμενη στρατηγική κρίνεται ως αποσπασματική χωρίς ένα ενιαίο χαρακτήρα και όχι ολοκληρωμένη και εντοπισμένη χωρικά…». Επαναλαμβάνονται δηλαδή οι «αξιολογητικές αντιφάσεις» περί «υπερβολικής διάχυσης» με ταυτόχρονο «χωρικό εντοπισμό» που σε κάθε περίπτωση κρίνονται αρνητικές (!).

Ο Δήμος Αμαρουσίου θέλοντας να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη συνέπεια της αξιολόγησης των Προτάσεων των Αστικών Αρχών, προχώρησε στο απλό αίτημα της κοινοποίησης των εγγράφων που στοιχειοθετούν την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής διαδικασιών.

Οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων πριν την μελέτη του περιεχομένου των προβλεπόμενων διαδικασιών και των ενδεχόμενων ενεργειών που δεν προβλέπονταν δημιουργεί ερωτηματικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο