Ανακοίνωση για κλήρωση επιτροπών

Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).

3.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 28/80 και την υπ’ αριθμ. 3373/390/1975 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ.

5.Το με αρ. πρωτ. 028311/15-06-2015 έγγραφο του Αντιδήμαρχου κ. Σταθούλη   Σπυρίδωνα.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου την 30η  του μηνός Ιουνίου  2015, ημέρα Τρίτη και  ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές.

 

 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.maroussi.gr)

 

 

                                       

                                                                                       Η Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                  Δημοτικής Περιουσίας και

                                                                                              Προμηθειών

 

 

                                                                                        Κορογιάννου Γεωργία

                                                                             ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/Β΄

Μετάβαση στο περιεχόμενο