Print Friendly, PDF & Email

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Τίτλος Πράξης: «Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας.», με κωδικό ΟΠΣ 5001551

Συνοπτική περιγραφή:
Η πράξη υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.8187/13-07-2017 (ΑΔΑ:ΩΧ7Θ465ΧΙ8-ΖΟ7) Απόφαση Ένταξης.

Το φυσικό αντικείμενο αφορά την αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτηρίου που βρίσκεται επί των οδών Βασιλίσσης Όλγας 14 και Σουρή στο οικοδομικό τετράγωνο 88 στην πολεοδομική ενότητα Π.Ε 1 του δήμου Αμαρουσίου. Πρόκειται για διώροφη λιθόκτιστη κεραμοσκεπής κατοικία χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3780/647/29.2.1993 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 349 Δ’/12.4.1993) και συνολικής δόμησης 330,66τμ (165,33τμ ισόγειο, 165,33τμ α όροφος) η οποία βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 596,95τμ. Η κατοικία έχει χαρακτηριστικά του αθηναϊκού νεοκλασικισμού χωρίς όμως να είναι το τυπικό νεοκλασικό κτίριο (με περίτεχνα γείσα και πλούσιο διάκοσμο). Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν: τον βαθύ καθαρισμό των ρωγμών των φερουσών τοιχοποιιών, αντικατάσταση λίθων και οπτόπλινθων που αστόχησαν, αρμολόγηση και ενέματα με συμβατό κονίαμα, καθαίρεση επιχρισμάτων που κρίνονται ασταθή και επικίνδυνα και αντικατάσταση τους με νέα ίδιας τυπολογίας, το τρίψιμο και επισκευή των φθαρμένων τμημάτων όλων των μαρμάρινων στοιχείων του κτιρίου (πλατύσκαλο εισόδου, κεντρική κλίμακα, φουρούσια, ποδιές παραθύρων) και αντικατάσταση όσων δεν επισκευάζονται με ίδιου τύπου μάρμαρο. Τρίψιμο και πέρασμα με αντισκωριακή βαφή όλων των μεταλλικών στοιχείων, τόσο των μαντεμένιων (κιγκλιδώματα σκάλας και μπαλκονιών της κύριας όψης) όσο και των απλών σιδερένιων των άλλων όψεων. Αντικατάσταση κατεστραμμένων στοιχείων με νέα ίδιου υλικού και ίδιας μορφολογίας. Τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο των ξύλινων παντζουριών. Συντήρηση και επισκευή όλων των κουφωμάτων του κτιρίου, εξωτερικών και εσωτερικών και αντικατάσταση όσων δεν χρήζουν επισκευής, με αντίγραφα των αρχικών κουφωμάτων. Οι ταμπλαδωτές πόρτες του ισογείου θα τριφτούν και θα περαστούν με ειδικό βερνίκι ξύλου. Αντικατάσταση των ξύλινων οροφών του ισογείου και του ορόφου. Σε περίπτωση εμφάνισης γύψινου ή άλλου διάκοσμου θα γίνει πλήρης αποκατάσταση τους. Προσπάθεια διατήρησης των υφιστάμενων πλακών δαπέδων. Αποκατάσταση του γύψινου διακόσμου στο χώρο εισόδου του ισογείου. Απομάκρυνση ειδών υγιεινής και νεροχυτών και αντικατάσταση τους με νέα στοιχεία εξοπλισμού. Αποξήλωση ταπετσαριών εσωτερικών τοίχων. Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων, αντικατάσταση τους με νέα ίδια τυπολογίας, σπατουλάρισμα και βάψιμο με πλαστικά χρώματα. Έλεγχος της εσωτερικής ξύλινης κλίμακας και επισκευή της. Αντικατάσταση της ξύλινης στέγης, διατήρηση των βυζαντινών κεραμιδιών και συμπλήρωση με ίδιου τύπου όπου χρειάζεται. Πραγματοποίηση εργασιών στεγάνωσης και αντικατάσταση των υδρορροών με νέες ίδιας τυπολογίας. Πραγματοποίηση των παρακάτω Η/Μ εγκαταστάσεων: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Κλιματισμού Θέρμανσης Αερισμού, Ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, Πυροπροστασίας (Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης).

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, διατήρηση υφιστάμενων δέντρων, επισκευή της υφιστάμενης πλακόστρωσης και συμπλήρωση της με πλάκες παρόμοιου τύπου. Ενοποίηση των δυο χώρων υγιεινής του ορόφου σε έναν, ώστε να είναι κατάλληλος για ΑΜΕΑ. Προσθήκη αναβατορίου στην σκάλα που οδηγεί από τον ακάλυπτο στο δώμα του ορόφου. Προσθήκη αναβατορίου στο ισόγειο, μεταξύ χώρου εσωτερικής κλίμακας και βιβλιοθήκης. Προσθήκη εξώστη στη βόρεια όψη, ίδιου τύπου με τους υφιστάμενους. Χρωματική επεξεργασία όψεων. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως α) Αντικατάσταση παλιών μονών Κουφωμάτων με Νέα Ενεργειακά β) Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τελευταίας τεχνολογίας με τεκμηριωμένη υψηλή απόδοση με διαρκή στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (Αντλία Θερμότητας) γ) Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED δ) Εγκατάσταση θερμομόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ στα δίκτυα διανομής των συστημάτων ψύξης-κλιματισμού και ΖΝΧ και ε) Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της άεργου ισχύος.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 750.000,00€
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης