Υποβολή δικαιολογητικών για την πρόσληψη των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης ΟΑΕΔ της Νο 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ Νο 4/2020

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς  Απασχόλησης ΟΑΕΔ της Νο 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης, για λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή του συνωστισμού και συγχρωτισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν το Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, όπως το αποστείλουν με τη σειρά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μαζί με την επισυναπτόμενη γενική αίτηση και με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο email: oaed@maroussi.gr (σε μορφή pdf), με θέμα «ΟΑΕΔ 4/2020-Ονοματεπώνυμο επιτυχών/ούσας».

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή, τότε η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Μεγάρου (ισόγειο), με την ένδειξη «Προς Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΟΑΕΔ 4/2020».

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Παρακαλούμε τα κάτωθι δικαιολογητικά να είναι σε ευκρινή μορφή:

1) Συστατικό Σημείωμα (που έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ.)

2) Νομιμοποιητικό έγγραφο (Ταυτότητα, και οι δύο όψεις).

3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) – Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

4) Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ –ΑΜ).

5) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.

6) Οι ωφελούμενοι που είναι ΑΜΕΑ ή που έχουν τέκνα με αναπηρία (σε ποσοστά και ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στις παραγράφους της πρόσληψης), αποστέλλουν την σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

7) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.

8) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών).

9) Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα  II και III της Νο 4/2020  Δημόσια πρόσκλησης (επισυναπτόμενο αρχείο).

10) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (επισυναπτόμενο αρχείο) με γνήσιο υπογραφής.

Προσοχή:

  • Το “Γενικό έντυπο αίτησης” που βρίσκεται στα σχετικά αρχεία, πρέπει να αποστέλλεται μαζί τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο ίδιο e-mail.
  • Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριν την 6/7/2020 και τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κ.λ.π) πριν τις 3/8/2020.

Β. Πρόσληψη Επιτυχόντων Προγράμματος

Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, των απαιτούμενων τυπικών προσόντων  – τίτλων σπουδών ανά ειδικότητα καθώς και των πρόσθετων προσόντων, οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης – αποστολής των δικαιολογητικών τους.

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: oaed@maroussi.gr,  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία τους και στην οποία θα δηλώνουν ότι:

«Δεν αποδέχομαι την θέση ειδικότητας ……………………………….. για την οποία έχω επιλεγεί στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής από τη Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ΟΑΕΔ».

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης. Για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2038236, 230, 231.

Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο