Υποβολή αιτήσεων για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή ανταποδοτικών τελών στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Προθεσμία υποβολής έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013


Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που υλοποιεί με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, με στόχο την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, συνεχίζει και για το 2013 το πρόγραμμα μείωσης/απαλλαγής δημοτικών τελών για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.


Υποβολή αίτησης έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 για νέους αλλά και δικαιούχους προηγούμενων ετών.


Για να τύχουν των απαλλαγών ή μειώσεων, καλούνται οι πολίτες να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν κάθε κατηγορία, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013.


Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για όλους τους δικαιούχους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση/απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη.


Ποιες κατηγορίες απαλλάσσονται ή πληρώνουν μειωμένα δημοτικά τέλη
Με την 82/2012 Α.Δ.Σ. καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης των δικαιούχων.


Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.


Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.


Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.


Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου συζύγου, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Πλήρης Απαλλαγή, στην περίπτωση που μοναδικό εισόδημα είναι επίδομα ή σύνταξη αναπηρίας.


Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Πλήρης απαλλαγή.


Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΕΑΔ και με ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος κατά 587 ευρώ.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


ΣΤ. ΑΠΟΡΟΙ: Πλήρης απαλλαγή.


ʼποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρ. 139491/2006, ΦΕΚ 1747/τ.Β’/2006, όπως ισχύει).


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


Ζ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 80 τ.μ.: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, μείωση 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


Η. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 81 τ.μ. ΜΕΧΡΙ 140 τ.μ.: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


Θ. ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για την πρώτη τριετία άσκησης ατομικού επαγγέλματος εφόσον έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη ατομικού επαγγέλματος, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του.


Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.μ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:

• Πλήρης απαλλαγή για τα εμπορικά καταστήματα μέχρι 100 τ.μ. του ιστορικού κέντρου που έχουν μείωση εισοδήματος κατά 60%, όπως αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των εισοδημάτων των τελευταίων δύο φορολογικών δηλώσεων.


Το ιστορικό εμπορικό κέντρο προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στο αρ. 2 παρ. 2β του από το από 14-09-1995 προεδρικού διατάγματος (περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου, ΦΕΚ 727/τ. Δ’/20-09-1995). Σύμφωνα με αυτό, το ιστορικό εμπορικό κέντρο περικλείεται από τις οδούς: Θησέως, Πλαταιών, Χατζηαντωνίου, Γαρδέλη, Σαλαμίνος, Μητροπόλεως, Βασ. Σοφίας, 28ης Οκτωβρίου, Διονύσου, Μιλτιάδου, Ρόδου, Παν. Τσαλδάρη και Θεμιστοκλέους και ειδικότερα, στα ΟΤ 175, 172, 170, 141, 142, 143, 144, 83, 145, 146, 164, 165, 168, 169, 166, 90, 167, 171, 201, 201β, 87, 163, 204, 203, 202, 201, καθώς και τα ΟΤ 176, 174, 173, 140 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Μητροπόλεως, στο Ο.Τ 140 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Βασ. Σοφίας, στο Ο.Τ 92 και 91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στο Ο.Τ 91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Διονύσου, στο Ο.Τ 205,206 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Θησέως, στα ΟΤ 211, 212, 213, 213Α που έχουν πρόσωπο επί της οδού Χατζηαντωνίου, στο Ο.Τ 200 που έχουν πρόσωπο στην Βασ. Σοφίας και το Ο.Τ 200 που έχουν πρόσωπο επί της Γαρδέλη.


• Απαλλαγή σε ποσοστό 50% σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος κατά 30% (σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος) για τα καταστήματα του ιστορικού κέντρου. Το ίδιο ισχύει και για καταστήματα (όπως μίνι μάρκετ, καφενεία, ψιλικατζίδικα) μέχρι 100 τ.μ. ανεξαρτήτως τοποθεσίας τους.


Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 3) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 4) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 5) θεωρημένα από την οικεία ΔΟΥ των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του, ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το ποσοστό απώλειας εισοδήματος.


Για όλες τις περιπτώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται προς το Δήμο Αμαρουσίου. Οι αιτήσεις προς διευκόλυνση των αιτούντων, θα υποβάλονται και στα ΚΕΠ του Δήμου μας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο