Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του antivirus

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες/υποομάδες υπηρεσιών όπως αυτές περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμόν 7/2020 μελέτη του Τμ.Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,(για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της ομάδας Α και υποχρεωτικά για όλες τις υπηρεσίες της ομάδας Β)  της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του antivirus», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (48.925,81 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (60.668,00 €)..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 10η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       6ΝΝΡΩΨ9-ΨΞΗ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   6ΝΜ7ΩΨ9-ΚΥΦ

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα εξώφυλλου Προσφοράς

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο