ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των οχτακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (802.839,50€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (995.520,98€) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 163853) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 11η Αυγούστου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 22PROC010901550

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 99ΔΨΩΨ9-ΠΙΝ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

espd-request-v2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

29/07/2022

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο