Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού Κέντρου, του Δημαρχιακού Μεγάρου, των σχολικών συγκροτημάτων και του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού Κέντρου, του Δημαρχιακού Μεγάρου, των σχολικών συγκροτημάτων και του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών Φύλαξης αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 8/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της υπηρεσίας φύλαξης, συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 422.132,39€, ενώ με το αναλογούν Φ.Π.Α 24%, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 523.444,16€ και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 82147) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 07η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων – υποομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 422.132,39 χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 8.442,65€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε το ήμισυ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι κατά ενενήντα (90) ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού, μετά από σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου.

Η προκήρυξη σύμβασης υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 25η  Νοεμβρίου 2019 µε επίσημη ονομασία: GR-Μαρούσι: Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου µε Αριθμό No_Doc_Ext : 19-575776-001.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :   6219ΩΨ9-5ΙΓ

ΑΔΑΜ  Διακήρυξης Δημάρχου :  19PROC005926621

ΑΔΑ  Περιληπτικής Διακήρυξης:  6ΗΤΑΩΨ9-Σ86

ΑΔΑΜ  Διακήρυξης Δημάρχου :  19PROC005926685

Επισυνάπτονται υποδείγματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο