ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

Print Friendly, PDF & Email

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (40.314,60 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και δέκα λεπτών (49.990,10 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 01η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6Β8ΚΩΨ9-61Ε

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΓΑΣΩΨ9-Ω3Κ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο