Την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ζητά ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email

Με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών Μ. Θεοχαρίδη ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης, ζητά την Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θα επιτραπεί να υπάρξει εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων σε συγκεκριμένες ειδικότητες προσωπικού των ΟΤΑ, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία των Δήμων.

 

Με δεδομένο ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό τους , τους προηγούμενους μήνες,  χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τους την πολιτική αστάθεια και την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να συναινέσει στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, η προκήρυξη των εκλογών και η αναστολή προσλήψεων για χρονικό διάστημα  που δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, οι κοινωνικές υπηρεσίες , οι παιδικοί σταθμοί, τα προγράμματα ΕΣΠΑ, κλπ.

 

Η έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εξαιρεί το προσωπικό αυτών των κρίσιμων τομέων για την καθημερινότητα των πολιτών από το καθεστώς της αναστολής προσλήψεων, θα επιτρέψει στους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας να υλοποιήσουν τον προγραμματισμό τους χωρίς να επηρεαστούν από την τρέχουσα πολιτική συγκυρία.

 

Ακολουθεί η επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Πατούλη

 

 

 

Αθήνα, 7/1/2015

 

Προς τον κ. Μιχάλη Θεοχαρίδη

Υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών

 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. 44 § 1 Σ.) για εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων ΟΤΑ.

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 28 του ν. 2190/1994, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών (ΠΔ 173/2014, ΦΕΚ 277 Α’/31.12.2014) έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης αναστέλλεται η διαδικασία προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρ. 14 § 1 του ν. 2190/1994, όπως αυτό σήμερα ισχύει.

 

Και ενώ με το άρθρ. 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 78 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), εξαιρέθηκε η αναστολή της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και των προπαρασκευαστικών αυτών ενεργειών, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις, ωστόσο, η εξαίρεση αυτή ίσχυσε, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4257/2014, δηλαδή μόνο κατά τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών του 2014.

 

Είναι προφανές ότι η άνω εξαίρεση πρέπει να προβλεφθεί και να ισχύσει και στις επικείμενες εθνικές εκλογές αναφορικά με τις ειδικότητες των χειριστών μηχανημάτων, της καθαριότητας, των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ, και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 

Και τούτο διότι κατά την παρούσα χειμερινή περίοδο αφενός υπάρχουν αυξημένες ανάγκες καθαρισμού δρόμων και κοινοχρήστων χώρων από τα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες κ.λπ.), αφετέρου οι ανάγκες καθαριότητας είναι, επίσης, αυξημένες, λόγω και της διενέργειας των εκλογών σε σχολεία και δημοτικές εγκαταστάσεις, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, σε απομακρυσμένες περιοχές των δήμων.

 

Περαιτέρω, οι δομές των ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών, καθώς και οι αμειβόμενες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ευρίσκονται, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα, οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή στις ήδη προγραμματισμένες διαδικασίες προσλήψεων, θα προκαλέσει σοβαρότατο ζήτημα λειτουργίας τους.

 

Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται η εξαίρεση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. 44 § 1 Σ) από τους περιορισμούς του άρθρ. 28 του ν. 2190/1994, της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και των προπαρασκευαστικών αυτών ενεργειών, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 

Προτεινόμενη διάταξη:

 

«Κατά τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, οι περιορισμοί του άρθρ. 28 του ν. 2190/1994 δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο