Τεύχη Δημοπράτησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ”

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.760.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 12-12-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95§2α του Ν.4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, και στην παρούσα ιστοσελίδα. 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 67145

ΑΔΑ Όρων Διακήρυξης : ΨΕΒ0ΩΨ9-045

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο