ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για κάθε ομάδα, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 1/2023 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 61.008,00€ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 184940) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μΜετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 23PROC012210431

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΡ38ΩΨ9-ΕΒΕ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ ΟΡΘΗ ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012210431

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ ΨΡ38ΩΨ9-ΕΒΕ

espd-request-v2

espd-request-v2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο