ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοικητικού Προγραμματισμού.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  198.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 91303) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25η του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ψ1Ε0ΩΨ9-ΡΤ2

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω5ΔΧΩΨ9-Η0Ο

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

20-05-20

Απάντηση Διευκρινήσεων

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο