Ταχυδρομικά τέλη (παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη (παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)» .
 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 01/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοικητικού Προγραμματισμού και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των διακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτών (206.473,20 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων

  είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (256.026,77€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 173882) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 7η του μηνός Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

espd-request-v2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο